Statut in pristopna izjava

Natisnite in izpolnite PRISTOPNO IZJAVO in se pridružite Curling klubu Ljubljana. Izpolnjeno pošljete na curling.ljubljana@gmail.com ali predate osebno predsedniku kluba v ponedeljek pred vadbo v ledeni dvorani Zalog.

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Ur.l.RS, št.61/2006 z dne 28.06.2006) je Občni zbor dne 30.08.2011 na svoji seji dopolnil in sprejel čistopis

STATUTA CURLING KLUBA LJUBLJANA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime društva je Curling klub Ljubljana (v nadaljevanju društvo). Sedež društva je v  Ljubljani. O spremembi naslova sedeža odloča upravni odbor.

2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo deluje v skladu z zakoni, podzakonskimi akti, svojim statutom ter drugimi splošnimi pravnimi akti, ki jih sprejemajo organi društva.

3. člen
Društvo ima žig. Na žigu društva je napis Curling klub Ljubljana.

4. člen
Društvo je samostojno.

5. člen
Društvo združuje na prostovoljni osnovi ljudi, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko športno dejavnostjo ali so zanjo zainteresirani. Člani društva so med seboj enakopravni, vsak član društva odgovarja za svoja dejanja.
II. CILJI IN NAČINI URESNIČEVANJA NALOG

6. člen
Društvo skozi razvijanje različnih oblik ljubiteljskega športnega delovanja in z organiziranjem različnih akcij in prireditev skrbi za širjenje rekreativnih dejavnosti in športnih vrednot ter bogati življenje ljubiteljske športne dejavnosti na območju svojega delovanja.

 

Cilji društva so:

 • približati igro curling čim širšemu krogu ljudi,
 • redno izvajanje treningov,
 • udeležba na tekmovanjih doma in v tujini,
 • udeležba na srečanjih doma in v tujini,
 • omogočanje igranja curlinga tudi drugim, ki so zainteresirani za curling.

V namen iz prvega odstavka 6. člena se društvo povezuje z drugimi društvi in organizacijami, ki s svojimi programi skrbijo in so dolžni skrbeti za športne vrednote ljudi.
Prav tako se društvo povezuje, oziroma z drugimi društvi skuša organizirati Curling zvezo Slovenije z namenom, da se ta včlani v svetovno curling zvezo.
Društvo se ne vključuje v politične stranke.

 

III. ČLANSTVO

7. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član lahko postane vsakdo, ki:

 • sprejema ta pravila,
 • se po njih hoče ravnati,
 • izrazi željo, da želi postati član društva in v ta namen posreduje pisno pristopno izjavo in
 • redno plačuje članarino.

8. člen
Podporni član postane oseba, ki s svojimi finančnimi in/ali materialnimi prispevki pomaga pri delovanju društva, ne ukvarja pa se z glavno dejavnostjo ter podpiše pristopno izjavo.
Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.

 

Če se v članstvo včlani mladoletnik do 7 leta starosti, podpiše pristopno izjavo eden od staršev ali njegov zakonit zastopnik. Če se v članstvo vključi mladoletnik vključi mladoletnik starosti nad 7 let, podpiše izjavo sam, sopodpiše pa jo tudi eden od staršev ali zakonit zastopnik.

Častni član lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem prispevala k razvoju in ugledu društva in ki jo občni zbor za to imenuje. Častni član praviloma ne opravlja glavne dejavnosti društva.
Podporni in častni član praviloma ne more voliti in biti izvoljen v organe društva.

 

9. člen
Pravice članov društva so:

 • da soodločajo o delu društva,
 • da dajejo predloge in mnenja glede dejavnosti društva,
 • da sodelujejo na prireditvah društva,
 • da sodelujejo pri sprejemanju programov in sklepov društva,
 • da sprejemajo nagrade in pohvale za delo,
 • volijo in so izvoljeni v organe društva.

10. člen
Dolžnosti članov društva so:

 • da delujejo v skladu s temi pravili in drugimi splošnimi akti društva ter Zakonom o društvih,
 • da sodelujejo v upravljanju društva,
 • da sodelujejo na prireditvah, ki juh društvo organizira oz. se jih udeležuje,
 • da s svojo dejavnostjo in vplivom širijo članstvo,
 • da skrbijo za zadolžen inventar ter zanj tudi materialno odgovarjajo,
 • da redno plačujejo članarino,
 • se udeležujejo srečanj organov društva.

11. člen
Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, je ta lahko nagrajen.

12. člen
Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo na podlagi upravnega odbora,
 • s smrtjo.

13. člen
Član izstopi iz društva prostovoljno kadar posreduje organom društva pisno izjavo o izstopu.

14. člen
Član se izključi iz društva, če grobo krši ta statut in druge splošne akte društva ali zakon o društvih.
 

 

IV. ORGANI DRUŠTVA

15. člen
Organi društva so voljeni za dobo 4 (štirih) let in so:

 1. občni zbor,
 2. predsednik,
 3. upravni odbor,
 4. nadzorni odbor,
 5. tekmovalna komisija,
 6. strokovni svet

1      OBČNI ZBOR

16. člen
Občni zbor je najvišji organ društva, ki se sestane enkrat letno. Sestavljajo ga vsi člani društva. Občni zbor skliče upravni odbor. Občni zbor odloča, če je na seji navzoča večina članov. Občni zbor odloča z večino opredeljenih glasov prisotnih članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če so prisotni najmanj trije člani društva.

Sklic občnega zbora društva mora biti objavljen skupaj z dnevnim redom najmanj 7 dni pred dnevom, za katerega je sklican.

17. člen
Občni zbor sprejema statutarne odločitve z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

18. člen
Občni zbor odpre predsednik in ga vodi, dokler se ne izvoli delovno predsedstvo. Delovno predsedstvo sestavljata dva člana.

Občni zbor izvoli zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge organe.

Vse volitve Občnega zbora so javne.
19. člen
Občni zbor opravlja naslednje naloge:

 1. sklepanje o dnevnem redu
 2. sprejema, spreminja, dopolnjuje splošne akte pomembne za delo in organiziranost društva,
 3. sprejema program dela in določa smernice razvoja društva,
 4. dopolnjuje in sprejema poslovnik o delu občnega zbora in dnevni red,
 5. razpravlja in odloča o poročilih upravnega odbora, predsednika in nadzornega odbora,
 6. sklepa o prenehanju društva,
 7. sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto,
 8. odloča o višini članarine
 9. voli in razrešuje predsednika, 4 voljene člane upravnega odbora, nadzorno-disciplinski odbor in tekmovalno komisijo,
 10. za opravljanje nalog društva lahko občni zbor ustanovi stalne ali občasne komisije in druga delovna telesa,
 11. opravlja druge naloge v skladu s sprejetimi splošnimi akti,
 12. na drugi stopnji odloča v disciplinskih postopkih.

2      PREDSEDNIK

20. člen
Predsednika izvoli občni zbor. Predsednik opravlja naslednje naloge:

 1. predstavlja in zastopa društvo,
 2. vodi občni zbor do izvolitve delovnega predsedstva,
 3. sklicuje zasedanje upravnega odbora in vodi njegovo delo,
 4. opravlja druge naloge v skladu s sprejetimi splošnimi akti in sklepi občnega zbora in upravnega odbora.
 5. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in upravnemu odboru.

3      UPRAVNI ODBOR

21. člen
Upravni odbor sestavlja pet članov:

 

 • predsednik
 • sekretar
 • blagajnik
 • predsednik tekmovalne komisije
 • predsednik strokovnega sveta

 

Upravni odbor je kolektivni izvršilni organ društva. Sklicuje ga predsednik društva, ki ga tudi vodi.
Upravni odbor mora predsednik sklicati vedno, ko to zahteva vsaj ena tretjina članov upravnega odbora, sicer pa vsaj štirikrat na leto.
Korespondenca pri upravnem odboru:

Za pravilen sklic korespondenčega zasedanja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za redni sklic.

 

Sekretar skrbi predvsem:

– izvajanje sklepov organov CKL,

– vodenje administrativnega, materialnega in finančnega poslovanja CKL in evidence o poslovanju,

– priprava gradiva in sej za vse organe CKL,

– vodenje evidence in arhiva vse dokumentacije CKL in njenih organov,

– vodenje evidence članov,

– vodenje zapisnikov in posredovanje sklepov vseh organov CKL,

– nabava, evidentiranje in gospodarno ravnanje s sredstvi in potrošnim materialom CKL,

– opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika CKL.

Sekretarja voli in razrešuje občni zbor.
22. člen
Izmed voljenih članov na prvi seji člani upravnega odbora izberejo tajnika in blagajnika.

23. člen
Upravni odbor odloča, če je na seji navzoča večina članov in sicer z večino opredeljenih glasov.

24. člen
Upravni odbor opravlja naslednje naloge:

 1. sklicuje občni zbor
 2. vodi delo društva v času med dvema občnima zboroma,
 3. o sprejetih sklepih obvešča člane,
 4. skrbi za sodelovanje z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
 5. pripravlja osnutke splošnih aktov,
 6. usklajuje delo stalnih in občasnih komisij in drugih delovnih teles,
 7. pripravlja predloge finančnega načrta in skrbi za finančno in materialno poslovanje v skladu s sprejetimi predpisi,
 8. upravlja s premoženjem društva
 9. ustanavlja in ukinja komisije društva,
 10. odloča o spremembi naslova.

4      NADZORNI ODBOR

25. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. ki jih voli občni zbor. Funkcija v njem ni združljiva z ostalimi društvenimi funkcijami.

Nadzoruje finančno in drugo poslovanje organov društva, ki mora biti v skladu s sprejetim programom in splošnimi akti društva.

26. člen
Pred vsakim občnim zborom mora nadzorni odbor pregledati celotno poslovanje društva in o njem poročati na občnem zboru.
Korespondenca pri nadzornem odboru:

Za pravilen sklic korespondenčega zasedanja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za redni sklic.

 

27. člen
Hkrati odloča tudi o sporih med društvom in člani društva, ki izvirajo iz izvrševanja pravic in dolžnosti članov, ter o sporih med člani, ki nastanejo v zvezi z dejavnostjo društva.

28. člen
Ukrepi, ki jih lahko izreče članu nadzorni odbor zaradi kršitve teh pravil so:

 1. opomin,
 2. javni opomin,
 3. izključitev.

Posameznega ukrepa ni mogoče izreči hkrati z drugim in tudi ne vseh treh ukrepov skupaj. Teža ukrepov se stopnjuje glede na število in težo kršitev.

29. člen
Nadzorni odbor odloča o obstoju kršitve pravil in odgovornosti člana z večino glasov. Zoper izrečeni ukrep ima prizadeti član pravico do ugovora.

O ugovoru odloča na drugi stopnji občni zbor.

30. člen
Pri reševanju sporov nadzorni odbor ravna po določilih postopka, ki ga ureja poseben pravilnik, dokler pa ta ne bo sprejet, pa po pravilih Zakona o prekrških.
5      TEKMOVALNA KOMISIJA

31. člen
Tekmovalno komisijo sestavljajo presednik in člani in je zadolžena za vsa opravila, povezana z organizacijo treningov in tekmovanj. Predsednika tekmovalne komisije voli občni zbor, glede na obseg dela predsednik tekmovalne komisije predlaga svoje sodelavce, ki jih potrdi Upravni odbor.

6      STROKOVNI SVET

 

32. člen

Strokovni svet sestavljajo predsednik in člani in je zadolžena za vsa opravila, povezana z organizacijo dogodkov, ki predstavljajo curling, širijo duh curlinga, skrbijo za marketing, opozarjajo na poslanstvo kluba.

Strokovni svet predloge in sklepe, daje v potrditev predsedniku.

Predsednika strokovnega sveta voli občni zbor, glede na obseg dela predsednik strokovnega sveta predlaga svoje sodelavce, ki jih potrdi Upravni odbor. Predsednika strokovnega sveta razrešuje občni zbor, člane pa upravni odbor kluba.

V. JAVNOST DELOVANJA DRUŠTVA

33. člen
Delo društva in njegovih organov je javno. Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik.

34. člen
Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.
Ožjo javnost obvešča z objavljanjem vabil in zapisnikov na internetu.
Širšo javnost obvešča preko obvestil v medijih.

35. člen
Materialna sredstva društva so:

 • denarna sredstva,
 • premično premoženje in
 • nepremičnine.

 

 

Denarna sredstva so:

 • dotacije, donacije in drugi prihodki iz proračunskih sredstev občin, ministrstev RS in EU
 • dediščine in volila,
 • članarine,
 • drugi izredni viri.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah sprejetega letnega finančnega načrta.
36. člen
Finančno in materialno poslovanje poteka po splošnih določilih finančnega poslovanja in finančnih načrtih društva. Materialna in finančna evidenca se opravlja po računovodskih standardih za društva.

37. člen
Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa.
Sklepe društvene konference o finančnem poslovanju podpisujejo predsednik, blagajnik in tajnik.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in/ali blagajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu računovodskimi standardi za društva.

Rok za sprejem finančnega poročila je 6 mesecev.

Blagajnik vodi tudi priročno blagajno za gotovinsko izplačevanje potnih in drugih drobnih stroškov. Višino blagajniškega maksimuma določi upravni odbor na svoji seji.
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki pri opravljanju dejavnosti društva se nameni za izpolnjevanje osnovnih nalog društva.
Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

38. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

Društvo ima lahko pooblaščene podpisnike, ki jih določi Upravni odbor.

39. člen
Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko nabavi ali odtuji le na podlagi sklepa Upravnega odbora društva.

Nepremičino premoženje se lahko nabavi ali odtuji le na podlagi sklepa Občnega zbora društva.

 

40. člen

Društvo preneha z delovanjem:

 • po samem zakonu:
 1. če dejansko ne deluje več
 2. če deluje v nasprotju s pravnim redom RS
 • če sprejme tak sklep občni zbor društva z dvotretjinsko večino navzočih članov. V tem primeru se obvesti v 30 dneh organ, pristojen za splošno upravo pri Upravni enoti Ljubljana.

41. člen
Če društvo preneha delovati, se proračunska sredstva vrnejo proračunu, ostala sredstva pa se prenesejo na društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, ki bo določena s sklepom o prenehanju društva.

42. člen
Ta statut je bil sprejet na občnem zboru društva dne 30.08.2011, in velja z dnem, ko pristojni organ ugotovi, da je statut v skladu z Zakonom o društvih (Ur.l.RS, št.61/2006 z dne 28.06.2006).

Ljubljana, 01.09.2011

 

Predsednik društva
Marko Šinkovec